on Nov 17th, 2009Moksliniai interesai

2004 m. apginta disertacija “Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika nusikaltimų tyrimo metodikoje: teorinių ir praktinių problemų šiuolaikinė interpretacija” . Socialiniai mokslai (teisė).

MOKSLINIAI PROJEKTAI

Dalyvaujama 2007-2011 metų katedros mokslo programoje (kryptyje) „Žmogaus ir jo aplinkos saugumo užtikrinimas, nusikalstamų veikų tyrimas ir prevencija nacionaliniame ir ES regioniniame kontekste“, kuri yra bendros MRU mokslinių tyrimų krypties „Teisinė valstybė ir socialinis sugyvenimas XXI amžiuje“, Teisės fakulteto mokslinės krypties „Teisinė valstybė ir socialinis sugyvenimas XXI amžiuje“ dalis.

Dalyvauta Nacionalinėje nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimu ir LR Vyriausybės 2005 m. sausio 12 d. nutarimu „Dėl nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2005-2006 metų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Pagal Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2005-2006 metų įgyvendinimo priemonių plano X skyrių „Smurtinių nusikaltimų prevencija ir kontrolė“ išanalizuota smurtinių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo praktika ir parengta ataskaita kaip gerinti ikiteisminį tyrimą.

2001-2003 m.m. mokslo programos – projekto “Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija” autorė – vykdytoja.

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI:

2009 m.

 1. Matulienė S. Bučiūnas G. Preliminarių tyrimų naudojimas ikiteisminiame tyrime. // Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika VI. Kolektyvinė monografija. Vilnius, 2009.

2007 m.

 1. Matulienė S., Bučiūnas G. Ikiteisminio tyrimo efektyvumo problemos. //Mokslo darbų rinkinys „Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika“. Vilnius, 2007.

2006 m.

 1. Latauskienė E., Matulienė S. Kontroliuojamas gabenimas – de lege lata, procesinė prievartos priemonė – de lege ferénda.//Jurisprudencija, 2006 1(76).
 2. Juškevičiūtė J. Malevski H., Matulienė S. The development of the specialist’s institution in Lithuanian criminal procedure.//Bizonyítékok. Tiszteletkőtet tremmel Flόrián Egyetemi Tanár 65. Szűletésnapjára. Pécs, 2006.
 3. Juškevičiūtė J., Matulienė S. Aufbau des Kriminalistikstudiums an der Mykolo Riomerio Universität, Litauen // Kriminalistická stopa. Ako teoretický a praktický problém. Zborník z medzinárodnej konferencine konanej dňa 26. jűna 2006 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Bratislava, 2006.
 4. Juškevičiūtė J., Matulienė S. “Kriminalistische Charakteristik von der Verbrechen: Begriffsbestimmung und Struktur“. Bratislava, 2006.

2005 m.

 1. Матулене С. Лицо, совершившее преступление – элемент криминалистической характеристики преступления. // Южно-Уральские криминалистические чтения. Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора Л.Л. Каневского. Башкирский государственный университет. –Уфа, 2005. Выпуск 13. С. 61-68. ISBN 5-7477-11326.
 2. Латаускене Э., Матулене С. Концепция мер процессуального принуждения в Уголовно-процессуальном кодексе Литовской Республики // Роль конституции в становлении и развитии независимой государственности в Казахстане. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию Конституции Республики Казахстан. Карагандиский государственный университет им. Е.А. Букетова. – Караганда, 2005. С. 197-202. ISBN 9965-745-46-3.
 3. Латаускене Э., Матулене С. Контролируемая поставка как метод досудебного расследования // Материалы межвузовской научно-практической конференции (к 50-летнему юбилею кафедры управления органами расследования преступлений Академии управлении МВД России). Академия управления МВД России. – Москва, 2005. Часть I. С. 218-223.
 4. Кажемикайтене Э., Матулене С. Значение криминалистической характеристики преступлений в становлении криминалистической информационной системы Литвы // Материалы межвузовской научно-практической конференции (к 50-летнему юбилею кафедры управления органами расследования преступлений Академии управлении МВД России). Академия управления МВД России. – Москва, 2005. p.36-41.
 5. Курапка В.Э., Малевски Г., Матулене С. О понатии криминалистической характермстики преступлений и ее уровнях. //Вестник криминалистики. Вып. 2(14) – Москва, 2005.
 6. Malevski H., Latauskienė E., Matulienė S. Magistro baigiamųjų darbų rengimas Mykolo Romerio universitete kriminalistikos mokslo plėtros kontekste // MRU mokslo darbai „Jurisprudencija” T. 65. V., 2005. P.139-150. ISSN 1392-6195
 7. Kažemikaitienė E., Matulienė S. Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika – vienas iš kriminalinės justicijos informacinės sistemos modelio kūrimo pagrindų Lietuvoje // Jurisprudencija: LTU mokslo darbai,  65(57) t. – Vilnius: MRU, 2005. – p.44-51. ISSN 1392-6195.
 8. J.Juškevičiūtė, S.Matulienė. Kriminalistische Charakteristik von der Verbrechen: begriffsbestimmung und struktur.// Pokroky v Kriminalistike 2005. Zbornic z medzinárodnej konferencine konanej v dňoch 26.-28.6.2005. Bratislava, 2005
 9. Matulienė S. Kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos reikšmė nusikalstamų veikų tyrimui. Policija, Nr.15(31-369), 2005 m. rugpjūtis.

2004 m.

Burda R., Latauskienė E., Matulienė S. Asmens sulaikymo teisiniai ir kriminalistiniai aspektai (2) // Jurisprudencija. 2004. Nr.52(44).

Латаускене Э.,Матулене С. Меры процессуального принуждения в УПК Литовской Республики: теоретическая концепция и проблемы применения // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. Сборник статей. Часть I. – Москва, 2004.

2003 m.

E.Latauskienė, S.Matulienė, R.Raudys. Kriminalistika kaip integralus mokslas: įrodinėjimas ir praktika. Jurisprudencija. Mokslo darbai 43(35).-Vilnius:Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras,2003.

2002m.

Matulienė S. Serijinio seksualinio žudiko asmenybė: psichologinis ir kriminalistinis aspektai. Teisiniai medicininiai smurto aspektai.- Monografija.Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2002.

S.Kuklianskis, S.Matulienė. Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika. Jurisprudencija.Mokslo darbai 29(21).-Vilnius:Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2002.

2001 m.

R.Burda, S.Matulienė. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo gnoseologiniai ir taktikos klausimai. Jurisprudencija. Mokslo darbai 22(14).-Vilnius:Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras,2001.

STRAIPSNIAI, PARENGTI VISUOTINEI LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJAI

 1. Generalinis atornėjus. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004.  P. 531.
 2. Įrodymai. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.VIII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. P. 246.
 3. Įrodymų teisė. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.VIII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. P. 247.
 4. Įrodymų teorija. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.VIII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. P. 247.
 5. Įrodinėjimas. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.VIII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. P. 247.
 6. Įrodinėjimo pareiga. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.VIII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. P. 247.
 7. Įsilaužimas. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.VIII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. P. 257.
 8. Įtariamasis. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.VIII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. P. 401.
 9. Įvykio vieta. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.VIII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. P. 421.
 10. Įvykis. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.VIII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. P. 421.
 11. Lietuvos teisinė sistema. (su bendraautoriu Ernestu Spruogiu)//Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.XII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. P. 163-167.
 12. Lietuvos policija.(su bendraautoriu Mindaugu Maksimaičiu)//Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.XII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. P. 174-177.
 13. Lietuvos muitinė//Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.XII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. P. 183-185.
 14. Lietuvos valstybės sienos apsauga//Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.XII. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. P. 186-187.

 

METODINĖ MEDŽIAGA

 1. Kriminalistikos taktika ir metodika. Mokomasis leidinys nuotolinėms studijoms. Bendraautoriai Burda R., Krikščiūnas R., Malevski H., Matulienė S. Vilnius, 2004.

2. Kriminalistika. Rašto darbai ir praktinės užduotys. Burda R., Latauskienė E., Malevski H., Matulienė S. – Vilnius, 2006.

Šiuo metu komentarai draudžiami.